Faculty


Jun Cai
Jun Cai
Professor, PhD, P.Eng., SIEEE

Ph.D. Students


Changyan Yi
Shiwei Huang
Huijin Cao
Jiefei Ding
Gang Li

Master. Students


Xinbo Li
Ni Shuang

Alumni

 • Zhen Zhao (MSc): Assistant Engineer, Shanghai Astronomical Observatory, CAS.
 • Xiaolong Li (Visiting Scholar): Professor, Guilin University of Electronic Technology
 • Yonghong Dai (Visiting Scholar): Lecture, Xi'an Jiaotong University
 • Weiwei Wang (Postdoc): Fujitsu
 • Telex Magloire Ngatched (Postdoc): Assistant Professor, Memorial University of Newfoundland
 • Hong Zhang (PhD)
 • Behzad Kasiri Mashhad (PhD): Postdoc in Carlton University
 • Zuoliang Yin (PhD): Hisense
 • Hongqiao Tian (MSc)
 • Surren Dadallage (MSc): Food Development Center, MAFRD
 • Changyan Yi (MSC): PhD in University of Manitoba
 • Sofia Alvarenga Chu (MSc)
 • Shaohang Cui (MSc): Eriphase Power Technologies Ltd.
 • Gao Feng (MSc): Manitoba Telecom Services Inc.
 • Tyler Listoe (Summer Student): Iders
 • Jieping Shao (Summer Student): Manitoba Hydro